Algemene Reisvoorwaarden

ARTIKEL 1 - INLEIDENDE BEPALING

Artikel 1, lid 1

In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder:

 1. reisovereenkomst; de overeenkomst waarbij YourPlaces2Travel zich verbindt tot het verschaffen van een door YourPlaces2Travel van te voren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uur omvat alsmede tenminste twee van de volgende diensten:
 2. vervoer
 3. verblijf
 4. een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende dienst, die een significant deel van de reis uitmaakt
 5. reiziger;

- de wederpartij van YourPlaces2Travel

- degene aan wie overeenkomstig "Artikel 9 - In de plaatsstelling" van deze voorwaarden de rechtsverhouding tot YourPlaces2Travel is overgedragen.

Artikel 1, lid 2

Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten van YourPlaces2Travel.

ARTIKEL 2 - INFORMATIE DOOR DE REIZIGER

Artikel 2, lid 1

De reiziger verstrekt YourPlaces2Travel uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 2, lid 2

De reiziger dient informatie te verstrekken met betrekking tot de lichamelijk en geestelijke toestand van de reiziger(s) (waaronder het gebruik van alcohol, drugs of medicijnen) als die lichamelijke en/of geestelijke toestand kan leiden tot ongemak, gevaar of risico's voor de reiziger dan wel andere reizigers of bezittingen van derden. De reiziger is zich ervan bewust dat de vervoerder hem het recht op verder vervoer kan ontzeggen als de informatie niet correct blijkt of niet wordt verstrekt. Informatie moet ook worden verstrekt met betrekking tot een beperkte mobiliteit, alsmede bij de noodzaak tot het begeleiden van minderjarige en mindervalide reizigers, zwangere vrouwen, zieken en andere medereizigers. Het is de reiziger bekend dat de vervoerder zich het recht voorbehoudt om ten aanzien van bepaalde medische condities een medische verklaring te verlangen en bij het ontbreken van die verklaring de reiziger het recht op vervoer te ontzeggen.

ARTIKEL 3 - TOTSTANDKOMING EN INHOUD VAN DE OVEREENKOMST

Artikel 3, lid 1

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van YourPlaces2Travel door middel van het invullen, ondertekenen en retourneren van het aanmeldformulier. YourPlaces2Travel zal de boeking definitief maken en de reiziger een boekingsbevestiging / factuur doen toekomen, waarin is opgenomen de aanbetaling van 30% van de totale reissom en de betaling van het restant van de reissom.

Artikel 3, lid 2

Het aanbod van YourPlaces2Travel is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan. De herroeping dient zo spoedig mogelijk te geschieden onder opgaaf van redenen. De reiziger heeft in dat geval recht op onverwijlde restitutie van eventueel betaalde gelden.

Artikel 3, lid 3

Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat (de hoofdboeker) is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. Alle verkeer (ook betalingsverkeer) tussen de reiziger(s) enerzijds en YourPlaces2Travel anderzijds verloopt uitsluitend via de hoofdboeker. De (andere) reiziger(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen aandeel in de overeenkomst aansprakelijk.

Artikel 3, lid 4

De inhoud van het reisaanbod wordt bepaald door de gegevens zoals die gepubliceerd zijn op de website of in de toegezonden informatie. Fouten en vergissingen in de publicatie binden YourPlaces2Travel niet.

Artikel 3, lid 5

Indien, de reisduur in de publicatie is vermeld in dagen, zijn de dagen van vertrek en aankomst, ongeacht vertrek- en aankomsttijd, als gehele dagen gerekend.

ARTIKEL 4 - BETALING

Artikel 4, lid 1

Bij totstandkoming van de overeenkomst dient een aanbetaling van 30% van de totale reissom. De aanbetaling is deel van de reissom en dient uiterlijk twee weken na de factuurdatum op de rekening van YourPlaces2Travel bijgeschreven te zijn.

Artikel 4, lid 2

Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken voor de dag van vertrek in het bezit zijn van YourPlaces2Travel.

Bij ontijdige betaling is de reiziger in verzuim. Hij wordt daar door YourPlaces2Travel per e-mail op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 5 werkdagen te voldoen. Indien betaling dan ook uitblijft, wordt de overeenkomst ontbonden op de dag van verzuim. YourPlaces2Travel heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen.

Artikel 4, lid 3

Indien de overeenkomst binnen zes weken voor de dag van vertrek tot stand komt moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

ARTIKEL 5 - REISSOM

Artikel 5, lid 1

De gepubliceerde reissom geldt per persoon, tenzij anders is aangegeven.

Artikel 5, lid 2

De gepubliceerd reissom is gebaseerd op de prijzen, heffingen en belastingen, zoals deze YourPlaces2Travel bekend waren ten tijde van publicatie ervan.

Artikel 5, lid 3

Zolang de reissom niet is voldaan, heeft YourPlaces2Travel het recht om voor aanvang van de reis de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten en de verschuldigde heffingen. YourPlaces2Travel zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend.

Artikel 5, lid 4

Na tijdige betaling van de gehele reissom zal YourPlaces2Travel gedurende het tijdvak vanaf zes weken voor de dag van vertrek de reissom niet wijzigen.

Artikel 5, lid 5

De reiziger heeft het recht een verhoging van de reissom als bedoeld in Artikel 5, lid 3 af te wijzen. Hij moet - op straffe van verval - van dit recht gebruik maken binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de verhoging. Indien de reiziger de reissomverhoging afwijst, heeft YourPlaces2Travel het recht de overeenkomst op te zeggen.

ARTIKEL 6 - REISBESCHEIDEN

Artikel 6, lid 1

De benodigde reisbescheiden zullen uiterlijk 10 kalenderdagen voor de dag van vertrek in het bezit van de reiziger worden gesteld, tenzij dit redelijkerwijs niet van YourPlaces2Travel kan worden gevergd.

Artikel 6, lid 2

Ingeval een reis wordt geboekt binnen 10 dagen voor de dag van vertrek geeft YourPlaces2Travel aan wanneer en op welke wijze de reisbescheiden in het bezit van de reiziger worden gesteld.

ARTIKEL 7 – REISDOCUMENTEN

Artikel 7, lid 1

De reiziger dient in het bezit te zijn van een geldig paspoort. Dit paspoort dient na afloop van de reis nog minstens een half jaar geldig te zijn en voldoende lege bladzijden te bevatten voor de benodigde visa.

Artikel 7, lid 2

De reiziger dient in het bezit te zijn van de benodigde bewijzen van inentingen en vaccinaties. Alsmede de benodigde malaria-tabletten.YourPlaces2Travel geeft geen advies over inentingen en vaccinaties.

Artikel 7, lid 3

Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, zijn alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn/haar eigen rekening.

ARTIKEL 8 - WIJZIGINGEN DOOR DE REIZIGER

Artikel 8, lid 1

De reiziger kan tot zes weken voor vertrek verzoeken de reisovereenkomst te wijzigen. YourPlaces2Travel zal deze wijzigingen voor zover mogelijk aanbrengen en in dat geval schriftelijk bevestigen. Onder voorwaarde dat de reiziger de nieuwe reissom en de eventuele extra kosten voldoet.

Artikel 8, lid 2

In de nieuwe reissom zullen de extra kosten of teruggave van de gewijzigde reisonderdelen worden verrekend met de oorspronkelijke reissom verhoogd met een bedrag van 50 euro per wijziging en eventuele administratiekosten.

Artikel 8, lid 3

Over het verzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist. Afwijzing wordt met redenen omkleed en aan de reiziger meegedeeld. De reiziger kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan wel annuleren. In dat laatste geval is Artikel 10 - Annulering door de reiziger van toepassing.

Artikel 8, lid 3

Vanaf zes weken voor de dag van vertrek zal wijziging in het algemeen niet mogelijk zijn.

ARTIKEL 9 - IN DE PLAATSSTELLING

Artikel 9, lid 1

Tot 28 dagen voor de dag van vertrek kan de reiziger zich laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

 1. de in-de-plaatsstelling wordt schriftelijk (per e-mail of per post) meegedeeld aan YourPlaces2Travel; en
 2. de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden.

Artikel 9, lid 2

De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover YourPlaces2Travel voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de in Artikel 8, lid 1 bedoelde wijzigings- en communicatiekosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

ARTIKEL 10 - ANNULERING DOOR DE REIZIGER

Artikel 10, lid 1

Indien een overeenkomst wordt geannuleerd door de reiziger zijn naast eventuele bijzondere kosten die voor de reiziger zijn gemaakt, de volgende bedragen verschuldigd:

 1. bij annulering tot 56 dagen voor vertrek: de aan betaling alsmede de annuleringskosten die door het lokaal agentschap in rekening worden gebracht.
 2. bij annulering vanaf de 56e dag (incl.) tot de 28ste dag voor de dag van vertrek: 50% van de reissom.
 3. bij annulering vanaf de 28e dag (incl.) tot de 14e dag vòòr de dag van vertrek: 75% van de reissom.
 4. bij annulering vanaf de 14e dag (incl.) tot de dag van vertrek of gedurende de reis: 100% van de reissom.

Artikel 10, lid 2

In geval geen annulering plaatsvindt, maar de reiziger voor in-de-plaatsstelling kiest, is Artikel 9 - In de plaatsstelling van toepassing.

Artikel 10, lid 3

Een annulering door de reiziger wordt alleen in behandeling genomen op werkdagen van maandag t/m vrijdag en tijdens kantoortijden tussen 9.00 en 17.30 uur. Annuleringen buiten deze tijden worden op de eerstvolgende werkdag verricht.

ARTIKEL 11 - WIJZIGING EVENTUEEL GEVOLGD DOOR OPZEGGING DOOR YOURPLACES2TRAVEL

Artikel 11, lid 1

Alleen gewichtige omstandigheden geven YourPlaces2Travel het recht een reis te annuleren of daarin wijzigingen aan te brengen.

Artikel 11, lid 2

Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van invloed kunnen zijn op kwaliteit, veiligheid of de uitvoering van de reis. Onvoldoende deelname is daarbij inbegrepen.

Artikel 11, lid 3

YourPlaces2Travel is verplicht tot onverwijlde kennisgeving van belangrijke wijzigingen of annulering met opgaaf van redenen aan de reiziger. Annulering wegens onvoldoende deelname zal in de regel uiterlijk vier weken voor de geplande aanvang van de reis plaatsvinden.

Artikel 11, lid 4

Door kennisgeving van annulering geldt de overeenkomst als ontbonden. YourPlaces2Travel zal, indien mogelijk, echter gelijktijdig met deze kennisgeving een zoveel mogelijk gelijkwaardige alternatieve reis aanbieden. Wordt dit aanbod niet aanvaard dan wordt de reeds geheel of gedeeltelijk betaalde reissom terugbetaald.

Artikel 11, lid 5

De reiziger die gebruik maakt van zijn recht om de wijziging of het alternatieve aanbod ingevolge de vorige leden af te wijzen, moet dit binnen 3 werkdagen na ontvangst van het bericht over de wijziging kenbaar maken. In dat geval heeft YourPlaces2Travel het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. De reiziger heeft in dat geval recht op kwijtschelding of teruggave van de reissom (of, indien de reis reeds ten dele is genoten, op teruggave van een evenredig deel daarvan) binnen 2 weken.

Artikel 11, lid 6

In geval van opzegging op grond van het vorige lid vergoedt YourPlaces2Travel de reiziger de door deze geleden schade, tenzij de opzegging het gevolg is van overmacht als bedoeld in Artikel 12, lid 3.

Artikel 11, lid 7

Indien genoemde gewichtige omstandigheden zich tijdens de reis voordoen, is YourPlaces2Travel gerechtigd de overeenkomst voor de verdere reis te annuleren. Zij is alsdan verplicht voor de reiziger de terugreis te regelen en ook de nadelige gevolgen voor de reiziger zoveel mogelijk te beperken. Indien YourPlaces2Travel zich door deze annulering kosten, die in de reissom zijn inbegrepen, bespaart, heeft de reiziger voor zijn deel recht op het bedrag van de besparing.

Artikel 11, lid 8

Indien een gedeelte van de diensten, waarop de overeenkomst betrekking heeft, door overmacht of andere omstandigheden buiten YourPlaces2Travel om niet kan worden verleend draagt YourPlaces2Travel zorg voor een, binnen de ontstane situatie, zo vergelijkbaar mogelijke alternatief met het oog op continuering van de reis.

ARTIKEL 12 - AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT

Artikel 12, lid 1

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen is YourPlaces2Travel verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mag hebben.

Artikel 12, lid 2

YourPlaces2Travel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van:

- het niet verkrijgen van een visum voor een reiziger om redenen buiten YourPlaces2Travel;

- het niet op tijd verschijnen van de reiziger op de aangegeven plaats;

- het zich niet houden aan de door YourPlaces2Travel vastgestelde reisvoorwaarden of de door de reisbegeleiding gegeven aanwijzingen;

- het in het bezit hebben van stoffen of zaken die in strijd zijn met de wet van de landen die tijdens de reis worden bezocht. Indien dergelijke stoffen of zaken toch worden aangetroffen, kan de bezitter van verder deelname aan de reis worden uitgesloten. Alle gevolgen en kosten daaraan verbonden zijn voor rekening van de betreffende deelnemer;

- handelingen of gebeurtenissen die niet in overeenstemming zijn, of afwijken van de terzake gemaakte afspraken waaronder begrepen een alternatief op de reis zoals bedoeld in artikel 11, lid 8;

- wijzigingen in en / of noodgedwongen verkortingen of verlenging van de reis die het gevolg zijn van overmacht, zoals mechanische mankementen, ziekte, natuur – en andere rampen, politieke verwikkelingen etc.;

- schade, diefstal, verlies of ongeval berokkend aan de reiziger, ongeacht door welke oorzaak of nalatigheid ontstaan.

Artikel 12, lid 3

Wanneer YourPlaces2Travel aansprakelijk is voor de door de reiziger geleden schade, zal zijn aansprakelijkheid beperkt c.q. uitgesloten zijn overeenkomstig de terzake geldende internationale verdragen. Zij aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat of zou bestaan uit hoofde van een reis- en/of annuleringskostenverzekering.

Artikel 12, lid 4

Indien YourPlaces2Travel jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de reissom.

Artikel 12, lid 5

YourPlaces2Travel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor foto's, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven.

ARTIKEL 13 - VERPLICHTINGEN VAN DE REIZIGER

Artikel 13, lid 1

De reiziger(s) is (zijn) verplicht tot naleving van alle wijzigingen van de reisorganisator ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is (zijn) aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn (hun) ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger. De reiziger(s) dient (dienen) zich te houden aan afspraken betreffende plaats en tijd van reisonderdelen. De gevolgen van het niet nakomen van deze afspraken zijn voor kosten van de deelnemer.

Artikel 13, lid 2

De reiziger die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van de reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door YourPlaces2Travel van de reis worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger.

Artikel 13, lid 3

De reiziger is verplicht over een zodanig goede conditie te bezitten om de reis na inschatting van de zwaarte en de risico’s zonder gezondheidsrisico’s te kunnen maken. Bij twijfel over de verwachte zwaarte van de reis zal de reiziger YourPlaces2Travel hierover informeren. Bij twijfel over de eigen fysieke en/of mentale conditie zal de reiziger een arts raadplegen en deze een schriftelijke verklaring van voldoende gezondheid voor deelname laten opstellen. YourPlaces2Travel stelt zich niet aansprakelijk voor de gevolgen en/of risico’s van gebleken onvoldoende gezondheid van de reiziger tijdens de reis.

ARTIKEL 14 – HULP EN BIJSTAND

YourPlaces2Travel is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen indien noodzakelijk.

 1. Indien de oorzaak aan YourPlaces2Travel is toe te rekenen zijn de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van YourPlaces2Travel.
 2. Indien de oorzaak aan de reiziger is toe te rekenen, is YourPlaces2Travel tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van haar kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de reiziger.
 3. Indien de oorzaak noch aan de reiziger noch aan YourPlaces2Travel zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Voor YourPlaces2Travel bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht: voor de reiziger bestaat deze o.a. uit extra verblijf- en repatrieringskosten.

ARTIKEL 15 - KLACHTEN

Artikel 15, lid 1

Eventuele klachten over de uitvoering van de reis dienen voor zover mogelijk op de plaats waar de klacht ontstaat schriftelijk te worden ingediend bij de vertegenwoordiger van YourPlaces2Travel. Als de klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen twee weken na terugkeer van de reis schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij YourPlaces2Travel. Heeft de reis geen doorgang gevonden dan geldt hiervoor een termijn van twee weken na de oorspronkelijke vertrekdatum.

Artikel 15, lid 2

Vorderingen op YourPlaces2Travel verjaren zes maanden na afloop van de reis dan wel de oorspronkelijke vertrekdatum.

Artikel 15, lid 3

De verjaring wordt gestuit zodra en indien de reiziger zijn/haar vordering schriftelijk heeft ingediend.